map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start / Aktualności   /  Procedura ofertowa w sprawie wyłonienia podmiotu, który zajmie się przygotowaniem Kodeksu Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a następnie obsługą postępowania certyfikacyjnego
Aktualność: Procedura ofertowa w sprawie wyłonienia podmiotu, który zajmie się przygotowaniem Kodeksu Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a następnie obsługą postępowania certyfikacyjnego
Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w sprawie wyłonienia podmiotu, który zajmie się przygotowaniem Kodeksu Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a następnie obsługą postępowania certyfikacyjnego.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyłonienia podmiotu, który zajmie się przygotowaniem Kodeksu Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a następnie obsługą postępowania certyfikacyjnego, odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego, a ponadto na podstawie działania Regulaminu Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyłonienia podmiotu, który zajmie się przygotowaniem Kodeksu Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma charakter otwarty i będzie prowadzone  z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Podmiot składający ofertę powinien cechować się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa oraz ochrony danych osobowych, potwierdzonym:
• wpisem na listę adwokatów lub radców prawnych oraz przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie projektów związanych z wdrażaniem dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych; albo
• ukończeniem studiów podyplomowych lub kierunkowych z zakresu ochrony danych osobowych oraz przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie projektów związanych
• z wdrażaniem dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych; albo
• pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (wcześniej: Administratora Bezpieczeństwa Informacji) przez okres nie krótszy niż trzy lata oraz przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie projektów związanych z wdrażaniem dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych. Wykonawca powinien pełnić powyższą funkcję w jednostkach publicznych, organizacjach zawodowych lub samorządowych.

W przypadku jeżeli wykonawca pełnił funkcję ABI prosimy o wskazanie czy był członkiem personelu czy świadczył dla danego podmiotu usługi w tym zakresie.

Kodeks Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych powinien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając przy tym specyfikę Krajowej Izby Doradców Podatkowych, jako samorządu zawodowego.

Kodeks Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zgodnie z przepisami, art. 40 RODO „Zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmioty przetwarzające mogą opracowywać lub zmieniać kodeksy postępowania lub rozszerzać ich zakres, aby doprecyzować zastosowanie niniejszego rozporządzenia, między innymi w odniesieniu do:
a. rzetelnego i przejrzystego przetwarzania;
b. zbierania danych osobowych;
c. informowania opinii publicznej i osób, których dane dotyczą;
d. wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących im praw;
e. środków i procedur, o których mowa w art. 24 i 25, oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32;
f. zgłaszania organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania o takich naruszeniach osób, których dane dotyczą;
h. postępowań pozasądowych oraz innych trybów rozstrzygania sporów w celu rozstrzygania sporów między administratorami a osobami, których dane dotyczą, w zakresie przetwarzania, bez uszczerbku dla praw osób, których dane dotyczą, na mocy art. 77 i 79.

Przygotowanie Kodeksu Postępowania w zakresie ochrony danych osobowych KIDP będzie podzielone na 2 etapy:
I etap - przygotowanie Kodeksu Postępowania
II etap - certyfikacja

Kodeks Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych powinien zostać przygotowany do 31 grudnia 2018 r.

W trakcie prac nad jego przygotowaniem wykonawca będzie zobowiązany do okresowego raportowania na temat postępu prac.

W przypadku II etapu- certyfikacja- termin zakończenia nie jest określony. Etap ten powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W związku z podzieleniem prac na 2 etapy, płatność za usługi również nastąpi w etapach- osobno za pierwszy oraz drugi etap, dlatego oferta powinna zawierać osobne ceny za każdy etap.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa w sprawie wyłonienia podmiotu, który zajmie się przygotowaniem Kodeksu Postępowania w sprawie ochrony danych osobowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych” i przekazana do siedziby Zamawiającego;
- złożona wraz z terminem jej ważności

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2018 – decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Dodatkowe warunki przygotowania oferty

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;
4. Złożone oferty podlegać będą wstępnej prekwalifikacji;
5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
6. Zamawiający zastrzega  możliwość zapraszania oferentów do udziału w przedmiotowym postępowaniu;

Dodatkowe informacje o oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:
1. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania tj. zbierania ofert Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółów oferty;
2. Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółów oferty) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy;
3. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę na usługi hotelowe z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy;
4. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;
5. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;
6. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Mincberger, nr tel. (022) 578 50 00 e-mail: ewa.mincberger@kidp.pl.
DATA PUBLIKACJI: 2018-09-04 + pozostałe aktualności
Komentarze (0)
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby się zalogować przejdź do panelu logowania.
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt