map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start / Aktualności   /  Procedura przetargowa na wybór firmy świadczącej obsługę informatyczną w Regionalnych Oddziałach KIDP.
Aktualność: Procedura przetargowa na wybór firmy świadczącej obsługę informatyczną w Regionalnych Oddziałach KIDP.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa na wybór firmy świadczącej obsługę informatyczną w Regionalnych Oddziałach KIDP.

Obsługa informatyczna odbywałaby się w 16 Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających siedzibę w miastach wojewódzkich Polski. Obsługa w głównej mierze opierałaby się na pomocy zdalnej a w przypadku wystąpienia problemów, które nie można byłoby rozwiązać zdalnie dojazd do Oddziału i rozwiązanie problemu na miejscu (koszty dojazdu nie będą pokrywane).

Postępowanie ofertowe na wybór firmy świadczącej obsługę informatyczną w Regionalnych Oddziałach KIDP ma charakter otwarty i będzie prowadzone  z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Warunki jakie powinna spełniać oferta:

Usługi Informatyczne:

1. Obsługa informatyczna helpdesk w skład, której wchodzić będą m.in.:
• pomoc zdalna lub z dojazdem – w zależności od potrzeb,
• serwis stacji roboczych,
• relokacje sprzętu IT ,
• konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail i urządzeń mobilnych,
• instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego,
• zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych),
• bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych,
• rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi,
• diagnostyka i wykonanie drobnych napraw,
• diagnostyka urządzeń peryferyjnych,
• wsparcie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, monitory, skanery, projektory),
• szyfrowanie dysków, urządzeń przenośnych i poczty elektronicznej.

2. Podstawowe czynności - upgrade urządzeń MikroTik (router).
3. Podstawowe czynności - upgrade urządzeń Ubiquiti.

Firma składająca ofertę powinna posiadać:

1. Certyfikowane systemy jakości ISO 9001 oraz ISO 27001 w zakresie zarządzania dokumentacją oraz informacją.
2. Aktualną polisę ubezpieczeniową z limitem sumy ubezpieczenia co najmniej 1 000 000 PLN.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa na wybór firmy świadczącej obsługę informatyczną w Regionalnych Oddziałach KIDP” i przekazana do siedziby Zamawiającego;
- złożona wraz z terminem jej ważności

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2018 – decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Dodatkowe warunki przygotowania oferty

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;
4. Złożone oferty podlegać będą wstępnej prekwalifikacji;
5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
6. Zamawiający zastrzega  możliwość zapraszania oferentów do udziału w przedmiotowym postępowaniu;

Dodatkowe informacje oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania tj. zbierania ofert Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółów oferty;
2. Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółów oferty) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy
z zawarciem umowy;
3. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy;
4. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;
5. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;
6. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Mincberger, nr tel. (022) 578 50 00 e-mail: ewa.mincberger@kidp.pl.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-07 + pozostałe aktualności
Komentarze (0)
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby się zalogować przejdź do panelu logowania.
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt