map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start / Aktualności   /  Procedura ofertowa w sprawie wyłonienia podmiotu do współpracy z KIDP w zakresie budowy strony internetowej dla przedsiębiorców
Aktualność: Procedura ofertowa w sprawie wyłonienia podmiotu do współpracy z KIDP w zakresie budowy strony internetowej dla przedsiębiorców
Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w sprawie wyłonienia podmiotu do współpracy z KIDP w zakresie budowy strony internetowej dla przedsiębiorców.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyłonienia podmiotu do współpracy z KIDP w zakresie budowy strony internetowej dla przedsiębiorców, odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego, a ponadto na podstawie działania Regulaminu Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyłonienia podmiotu do współpracy z KIDP w zakresie budowy strony internetowej dla przedsiębiorców ma charakter otwarty i będzie prowadzone  z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Strona internetowa dla przedsiębiorców ma pełnić rolę platformy informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców poszukujących zaufanego partnera biznesowego i eksperta  w zakresie doradztwa podatkowego.

Oczekiwania odnośnie strony:
• Prezentacja zawodu doradcy podatkowego
• Promowanie atutu zawodu doradcy podatkowego- prezentowanie  sukcesów doradców podatkowych w zakresie ochrony praw przedsiębiorców
• Edukacja przedsiębiorcy – możliwość publikowania ogólnych poradników w formie artykułów i materiałów audio-video
• Promocja inicjatyw i akcji – informowanie o inicjatywach podjętych przez środowisko doradców podatkowych
• Komunikacja z przedsiębiorcą – dostarczenie narzędzi do szybkiego kontaktu z doradców podatkowym
• Dostarczenie narzędzi wspierających przedsiębiorców w codziennej pracy- kalkulatory, proste wzory dokumentów, kursy walut itp.
• Telefon alarmowy w wersji on-line
• Atrakcyjny wygląd

Złożona oferta powinna odnieść się do poniższych założeń:

1. Założenia ogólne:


• Opracowanie koncepcji i szaty graficznej strony internetowej
• Wykonanie zgodnie ze standardami w3c (od strony technicznej i graficznej)
• Wypełnienie strony treścią przygotowaną przez KIDP
• Przygotowanie wersji testowej, przeprowadzenie testów we współpracy z KIDP
• Uruchomienie witryny
• Opracowanie strategii pozycjonowania, w tym ustalenie fraz w porozumieniu z KIDP
• Przygotowanie dokumentacji technicznej strony oraz systemów, na których strona działa
• Przygotowanie harmonogramu tygodniowego
• Możliwość wykorzystania/ włączenia istniejących produktów KIDP w szczególności : start biznes oraz katalogu doradców podatkowych.

2. Szczegóły dotyczące opracowania koncepcji szaty graficznej i układu strony:

• Opis wykorzystanych narzędzi, CMS oraz dodatków
• Zwięzły opis poszczególnych elementów strony, w tym strona główna, podstrony, formularze
• Prezentacja graficzna szablonu strony głównej
• Prezentacja graficzna szablonu podstrony
• Prezentacja graficzna formularzy kontaktu
• Propozycja strony typu wiki pod bazę wiedzy
• Mapa strony
• Prezentacja koncepcji strony responsywnej
• Strona musi gromadzić statystyki na temat odwiedzających

3. Szczegóły techniczne

• Zalecane jest przygotowanie oferty na wdrożenie strony opartej o aktualne standardy, w tym PHP 7.x
• Strona oraz mechanizmy wykorzystywane do jej budowy muszą pozwalać na bieżącą aktualizację celem zapewnienia bezpieczeństwa i stałej zgodności z aktualnymi standardami
• Hosting musi pozwalać na płynne przeglądanie i zapewniać SLA powyżej 99,9% wraz ze wsparciem 24/7
• Należy przedstawić politykę kopii bezpieczeństwa wraz ze scenariuszem przywracania w razie awarii. Zabezpieczenie powinno wykraczać poza kopie wykonywaną przez hostingodawcę.
• Należy uwzględnić zabezpieczenie antywirs i antyspam
• Transfer bez limitu

4. Bieżące wsparcie

• Oferta powinna uwzględniać bieżące wsparcie dla strony WWW
• Wsparcie w edycji strony – SLA wraz oferta cenową za godzinę pracy
• Wsparcie w usuwaniu usterek – SLA
• Wsparcie w rozbudowie i zmianie funkcjonalności - SLA wraz oferta cenową za godzinę pracy

5. Bezpieczeństwo

• Strona musi być zabezpieczona certyfikatem SSL
• Strona musi być objęta kopią zapasową
• Strona powinna być objęta okresowymi testami penetracyjnymi
• Należy przygotować harmonogram aktualizacji komponentów technicznych

6. Praca ze stroną

• Projekt powinien uwzględnić możliwość edycji podstawowej zawartości przez pracownika KIDP
• Udostępnienie edytora WYSIWYG dla oczekiwanych elementów strony, na przykład aktualności, danych doradców, danych teleadresowych

7. Dokumentacja

• Projekt musi zakładać wykonanie pełnej dokumentacji systemu, w tym
• Dokumentacji rozwiązań wykorzystanych przy budowie strony
• Dokumentacji technicznej
• Dokumentacji – instrukcji – dla własnoręcznej edycji wybranych elementów (punkt 2.5 Praca ze stroną)

Oferta powinna:

- Być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej;
- Zostać umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „procedura ofertowa w sprawie wyłonienia podmiotu do współpracy z KIDP w zakresie budowy strony internetowej dla przedsiębiorców” i przekazana do siedziby Zamawiającego;
- Zostać złożona wraz z terminem jej ważności
- Zawierać cenę netto i brutto za wykonanie całego zamówienia
- Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
- Przedstawiać doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zamówień

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2018 – decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Dodatkowe warunki przygotowania oferty

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;
4. Złożone oferty podlegać będą wstępnej prekwalifikacji;
5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
6. Zamawiający zastrzega  możliwość zapraszania oferentów do udziału w przedmiotowym postępowaniu;

Dodatkowe informacje o oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania tj. zbierania ofert Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółów oferty;
2. Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółów oferty) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy;
3. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy;
4. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;
5. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;
6. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Mincberger, nr tel. (022) 578 50 00 e-mail: ewa.mincberger@kidp.pl.

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-08 + pozostałe aktualności
Komentarze (0)
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby się zalogować przejdź do panelu logowania.
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt