map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Aktualność: Sprawozdanie z prac Zarządu DO KIDP

SPRAWZODANIE Z DZIAŁAŃ ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH W LATACH 2018-2019

 

 

wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego oraz umocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego i promocji zawodu umożliwiającej zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych:


 • organizacja cyklicznej Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic”:

   

   

   W dniach 12-13 października 2018r. odbyła się VIII edycja konferencji międzynarodowej z cyklu ,,Podatki bez granic” pod hasłem przewodnim „Oszustwa podatkowe – fakty i mity”. Konferencja zgromadziła szerokie grono praktyków, wśród których, obok doradców podatkowych z Polski i Czech, znaleźli się również sędziowie Wrocławskiego Sądu Administracyjnego, prokuratorzy, pracownicy organów KAS, Sędziowie Sądów Powszechnych oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych.

              Konferencja zorganizowana została przez Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Izbę Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

  Konferencję patronatem objęły: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu, CFE Confederation Fiscale Europeenne (Europejska Konfederacja Podatkowa) oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

   

   

   

  IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu ,,Podatki bez granic” odbędzie się w czeskim  Ołomuńcu w dniach 29-30.11.2019r.i zostanie zorganizowana we współpracy z Izbą Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej. Konferencja ma na celu:

 1. wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego oraz umocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego (w konferencji biorą udział doradcy podatkowi, ale również wielu znamienitych gości: przedstawicieli Uniwersytetów, Ambasad i Ministerstw Finansów oraz służb podatkowych Polski i Czech, którzy stają się równoprawnymi partnerami do dyskusji z doradcami podatkowymi. Tematyka każdej z konferencji podkreśla ważną rolę doradcy podatkowego w rozwiązywaniu bieżących problemów prawno -podatkowych i pogłębia zaufanie do naszego zawodu),

   

 2. promocję zawodu doradcy podatkowego, umożliwiającą zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych (od 2018r. w konferencji mogą wziąć udział również przedsiębiorcy z Polski i Czech, do udziału zaproszeni są też przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców, którzy zauważają korzyści ze współpracy z doradcami podatkowymi i promują korzystanie z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie),

 

 

 1. wspieranie działań rozwijających współpracę z innymi organizacjami zawodów zaufania publicznego, realizującymi cele zbieżne z celami KIDP (w tym przypadku z Izbą Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz polskimi i czeskimi Stowarzyszeniami Przedsiębiorców),

   

 2. pogłębianie wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej,

 

 

 1. pełni istotną rolę w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych (to wydarzenie kilkudniowe, o wysokim poziomie merytorycznym, które umożliwia pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Istnieje również możliwość sfilmowania tego wydarzenia  i umieszczenia go w panelu m-doradca dla tych doradców podatkowych, którzy nie będą mogli wziąć w nim udziału osobiście).

 

 

 1. publikacje w prasie lokalnej, obecność w mediach:

   

  Dolnośląski Oddział KIDP skierował do doradców podatkowych Dolnego Śląska zaproszenia do udziału w audycjach tematycznych Radia Wrocław, publikacji w lokalnej prasie, a także do udziału w prelekcjach na temat zawodu doradcy podatkowego organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.

  Ukazały się artykuły członków Zarządu DO KIDP promujące zawód doradcy podatkowego m.in. w Kapitale Polskim (dr Jacek Andrzej Zieliński), Przeglądzie Podatkowym (dr Krzysztof Biernacki), Albumie Kapitału Polskiego (dr Jacek A. Zieliński). Pan Przewodniczący dr Jacek Andrzej Zieliński prowadził również audycje poświęcone podatkom i zawodowi doradcy podatkowego w regionalnej telewizji bolesławieckiej.

   

  Podjętym działaniom w zakresie współpracy z mediami przewodniczy i je koordynuje Zespół Merytoryczny Regionu Dolnośląskiego, którego zadaniem jest przekazywanie doradcom z regionu informacji o najistotniejszych zdarzeniach, istotnych w pracy doradcy podatkowego.
  Obecnie powołany przez Zarząd Zespół już pracuje i przygotował już dwie informacje skierowane do doradców podatkowych regionu Dolnośląskiego o zmianach związanych z wejściem w życie przepisów o kasach fiskalnych on-line. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że inicjatywa ta spotkała się z ciepłym przyjęciem przez doradców podatkowych DO KIDP.
  Zarząd DO KIDP zachęcał również doradców podatkowych województwa dolnośląskiego do włączenia się w tę inicjatywę i przekazywania informacji o ważnych zagadnieniach, które mogą mieć istotne znaczenie dla innych osób wykonujących zawód doradcy podatkowego. Zespół będzie starał się na bieżąco opracowywać zagadnienia i następnie będą one wysyłane drogą elektroniczną do wszystkich doradców podatkowych regionu dolnośląskiego.
  Przykładami takich informacji są doświadczenia zdobywane przez doradców podatkowych w ich codziennej praktyce, np. wyroki sądowe, stanowiska organów administracji podatkowej lub innych organów administracji państwowej i samorządowej, które mogłyby ułatwić pracę innym doradcom podatkowym.

   

   

   

 2. współpraca z izbami regionalnymi zawodów zaufania publicznego - w ramach zawieranych centralnie i lokalnie porozumień (wspólne konferencje, szkolenia, wzajemne popieranie ważnych dla współpracujących zawodów idei, celów):

   

   

 • aktywny udział członków Zarządu DO KIDP w charakterze wykładowców i słuchaczy                        w konferencjach naukowo-zawodowych organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny we Wrocławiu. – np. udział w konferencji Polskiej Izby biegłych Rewidentów i Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - XXVI Konferencja Naukowo- zawodowa ,,Współczesne problemy rachunkowości, rewizji finansowej i podatków"  w dniu 06.12.2019r. we Wrocławiu. (Pan Sebastian Ząbczyk).

   

 • Dolnośląski Oddział KIDP, w ramach współpracy z Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „IUSTITIA” od kilku lat realizuje pro bono Projekt Edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach akcji  ,,Edukacja prawna młodzieży” (Pan Sebastian Ząbczyk, Pani Danuta Bącler).

Projekt „Edukacja prawna młodzieży” na terenie Dolnego Śląska realizowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia (Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Projektów Edukacyjnych) i Oddziałem Dolnośląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W ramach tego projektu doradcy podatkowi prowadzą lekcje w wybranych szkołach średnich z podstaw prawa podatkowego. Istotnym elementem w ubiegłych latach tego projektu było szkolenie dla nauczycieli WOS i opracowanie scenariusza lekcji z zakresu prawa podatkowego z wykorzystaniem książki „Apteczka prawna - Lex bez łez”; obecnie akcja jest kontynuowana przez obecny Zarząd DO KIDP.

 

 • W 2019r. DO KIDP przekazał szkołom z Dolnego Śląska, które uczestniczyły w Konkursie Wiedzy o Podatkach  bezpłatne egzemplarze publikacji „Apteczka prawna - Lex bez łez”. Apteczka to pełen przykładów poradnik, który uczy i przestrzega przed wieloma zagrożeniami czyhającymi współcześnie na młodych ludzi oraz porusza zagadnienia z rożnych dziedzin prawa, w tym cywilnego, karnego, podatkowego. Ciekawymi poruszanymi przykładami są sytuacje jak: zgodnie z prawem ściągać muzykę z internetu, postępować ze swoimi zdjęciami na portalu społecznościowym, czy Policji zawsze trzeba otwierać drzwi, czy władza rodzicielska ma jakieś granice.

   

   

 1. współpraca międzynarodowa - w szczególności RO KIDP graniczące z innymi państwami:

   

  Realizując zadania wynikające z organizacji konferencji Podatki bez granic, Oddział nawiązuje współpracę ze stowarzyszeniami doradców podatkowych z innych krajów – przede wszystkim z Czeską Izbą Doradców Podatkowych.

    

    

 • podejmowanie wszelkiej możliwej aktywności zmierzającej do wzrostu świadomości korzyści związanych z korzystaniem z usług doradców podatkowych oraz przynależnością do samorządu doradców podatkowych

   

   

              Konkurs wiedzy o podatkach:


 • w 2018r. odbył się VIII Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Podatkach.

 • w 2019r. zorganizowano kolejną edycję Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach pod patronatem honorowym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego.

 • Zarząd DO KIDP kontynuował współpracę z Panią Poseł Lidią Geringer de Oedenberg, która ufundowała nagrodę specjalną dla ucznia, który napisał najlepszą pracę konkursową w IX Konkursie Wiedzy o Podatkach oraz jego Opiekuna. Nagrodą był Wyjazd do Parlamentu Europejskiego. W trakcie pobytu uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia instytucji unijnych i zwiedzenia Brukseli.

 • w ramach konkursu prowadzono pogadanki i wykłady o zawodzie doradców podatkowych w szkołach Dolnego Śląska.

 • przekazano szkołom biorącym w konkursie bezpłatne egzemplarze apteczki prawnej ,,lex bez łez”,
  Edukacja prawna młodzieży:


 • Do KIDP prowadzi prelekcje w szkołach Dolnego Śląska we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia w ramach akcji ,,Edukacja Prawna młodzieży”.

   

   

 • Ponadto:

   

 • współpraca z organizacjami słuchaczy szkół wyższych w tym ze Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, Kołem Naukowym Doradztwa Podatkowego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); Studenci z koła naukowego uczestniczą w wybranych szkoleniach DO KIDP w charakterze słuchaczy.

   

 • aktywne uczestnictwo w charakterze wykładowców i słuchaczy oraz patronowanie konferencjom – np. DO KIDP objęło patronatem  IV Wrocławską Międzynarodową Konferencję Prawa Finansowego i Finansów Publicznych pt. "Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy", która odbyła w dniu 23 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

   

 • aktywny udział w XVIII Konferencji Naukowej z cyklu ,,Normy Rachunkowości" na temat ,,Koszty działalności gospodarczej" Katedry Rachunkowości i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" w dniu 05.11.2018r. – podczas konferencji wykład wygłosił Pan Sebastian Ząbczyk -  Wiceprzewodniczący Zarządu DO KIDP.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • Ponadto Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje we współpracy i pod patronatem merytorycznym Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych studia podyplomowe ,,Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym” . Studia podyplomowe kierowane są do doradców podatkowych, ich pracowników oraz innych osób, które w codziennej pracy zajmują się rozliczeniami podatkowymi. Dla doradców podatkowych wpisanych na listę doradców podatkowych studia zostały objęte dofinansowaniem Dolnośląskiego Oddziału KIDP w wysokości 30% ceny studiów. Zarząd Dolnośląskiego Oddziału chce w ten sposób ułatwić dostęp doradcom podatkowym do kolejnej formy podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Uruchomienie studiów planowane jest od jesieni 2019 roku.   

 • Organizacja szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych i RODO - bieżące informowanie i wsparcie doradców podatkowych

   SZKOLENIA w zakresie RODO w 2018r.

Lp.

data

miejsce

tytuł wykładu

imię i nazwisko wykładowcy

1.

07.05.2018r.

Wrocław- Ośrodek Szkolenia PIP

"Ochrona danych osobowych pod rządami RODO- zmiany od 25 maja 2018r."

B. Kubista

2.

12.05.2018r.

Stara Kopalnia Wałbrzych

stanowisko informacyjne w zakresie RODO podczas Dnia Doradcy Podatkowego

B. Kubista

3.

30.08.2018r.

Wrocław WenderEdu

RODO- zasady ochrony danych osobowych przez doradcę podatkowego – warsztaty praktyczne

B. Kubista

 

 

Szkolenia w 2019r. realizowane są według przyjętego harmonogramu szkoleń, konferencji i integracji.

 

 

 1. W zakresie działań zmierzających do wspierania integracji środowiska doradców podatkowych:


Organizowano poniższe spotkania w regionie:

 

 

 • Dnia 12 maja 2018r. miało miejsce wydarzenie integracyjne z okazji Dnia Doradcy Podatkowego -Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych. Odbył się on w Wałbrzychu, w Starej Kopalni. W pikniku uczestniczyło łącznie blisko 200 osób, nie tylko doradcy podatkowi regionu dolnośląskiego z rodzinami, ale również osoby z innych Oddziałów. Całość programu obejmowała zwiedzanie kopalni, spotkanie w ,,Kręgu górniczej tradycji”, zajęcia ceramiczne dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. Można było również otrzymać swój portret namalowany przez artystę grafika z Wałbrzycha.

  

 • W dniu 11 maja 2019 r. doradcy podatkowi z Dolnego Śląska uroczyście obchodzili Dzień Doradcy Podatkowego. Z tej okazji wzięli udział w spektaklu Wrocławskiego Teatru Komedia pt. ,,Edukacja Rity” w reż. Wojciecha Dąbrowskiego. Przed spektaklem doradców podatkowych powitał dr Jacek Andrzej Zieliński – Przewodniczący Zarządu DO KIDP, który podsumował dotychczasowe działania i projekty Zarządu DO KIDP. Następnie Pani Alicja Marciniak - członek KRDP i Przewodnicząca Kapituły Dolnośląskiego Oddziału KIDP oraz Pan Andrzej Kempa - Sekretarz Kapituły wręczyli uhonorowania zasłużonym dla Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Pełna lista uhonorowanych jest dostępna na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kapituła DO KIDP.

   

 • Dolnośląski Oddział KIDP kontynuuje tradycję organizacji spotkań wigilijnych dla doradców podatkowych. 

 • W 2018r. i 2019r. Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP zaplanował kilka szkoleń wyjazdowych, podczas których doradcy podatkowi mieli okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale również brać udział w wydarzeniach i imprezach integracyjnych.

   

 • Wypełniając swój obowiązek integracji środowiska Doradców Podatkowych, Zarząd patronował działaniom Kapituły DO KIDP, której celem jest wyłanianie doradców podatkowych zasługujących na uhonorowanie ze względu na szczególne zaangażowanie i wkład w życie samorządu doradców podatkowych, przyczynienie się do kształtowania wizerunku i wzrostu prestiżu zawodu doradcy podatkowego lub też z powodu jubileuszu wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Formy honorowania wyróżnionych przez kapitułę doradców podatkowych to dyplomy (srebrny, złoty i platynowy) oraz okazjonalne medale. Dyplomy i medale wręczane są raz do roku, w trakcie obchodów Dnia Doradcy Podatkowego lub innego spotkania doradców podatkowych o charakterze uroczystym i integracyjnym.

  

SZKOLENIA WYJAZDOWE/INTEGRACJA 2018-2019r.

Lp.

data

miejsce

tytuł wykładu

imię i nazwisko wykładowcy

1.

26-27.01.2018

Pałac Wojanów Jelenia Góra

"Planowane zmiany w zakresie uszczelniania systemu VAT- wzajemna kontrola kontrahentów jako metoda oceny rzetelności podatników VAT oraz JPK_VAT jako informacja podatkowa- aspekty prawne i praktyczne oraz CIT, PIT (optymalizacja, ceny transferowe) i wybrane zagadnienia w VAT"

M. Pacyna, M. Krawczyk

2.

12.05.2018

Stara Kopalnia Wałbrzych

Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych

INTEGRACJA

3.

08-09.06.2018

Hotel Gołębiewski Karpacz

VAT w obrocie Międzynarodowym oraz Podzielona Płatność od lipca 2018r.

M. Krawczyk

4.

23-25.09.2018

Dwór Bartla-Goniądz

Postępowania przed Sądem Administracyjnym

szkolenie współorganizowane z Podlaskim Oddziałem KIDP

5.

13.12.2018

Restauracja Glamour Wrocław

spotkanie wigilijne doradców podatkowych

INTEGRACJA

6.

21-23.02.2019

Chata Karczowiska

I Zmiany w podatku VAT, CIT,PIT -warsztat, II Problemy w podatku VAT na przykładach, wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów, Wyroków Sądów Administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE III Samochód w CIT i PIT oraz Waluty wirtualne.

 dr Krzysztof  Biernacki oraz Sławomir Zieleń

7.

30.05-01.06.2019

Zamek na Skale, Trzebieszowice

Zmiany w VAT

Tomasz Michalik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Działalność szkoleniowa:

   

   

  Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP w okresie od marca 2018r. (początek kadencji)  do czerwca 2019r. zorganizował 38 szkoleń, w których łącznie doradca podatkowy mógł zdobyć  203 punkty.

   

   

   

   

SZKOLENIA/INTEGRACJA/KONFERENCJE – 2018r.

Lp.

data

liczba osób

miejsce

tytuł wykładu

imię i nazwisko wykładowcy

1.

05.03.

26

Wrocław WenderEdu

"Ochrona majątku prywatnego oraz firmowego- sukcesja biznesu"

W. Łagiewska

2.

12.03.

32

Wrocław WenderEdu

"Bilansowe Zamknięcie roku 2017- warsztaty praktyczne"

M. Król - Stępień

3.

26.04.

25

Wrocław Inspiracja pl. Solny

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa- I CYKL

S. Ząbczyk

4.

07.05.

190

Wrocław- Ośrodek Szkolenia PIP

"Ochrona danych osobowych pod rządami RODO- zmiany od 25 maja 2018r."

B. Kubista

5.

12.05.

196

Stara Kopalnia Wałbrzych

Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych

INTEGRACJA

6.

17.05.

19

Wrocław WenderEdu

Ceny transferowe i ich dokumentacja podatkowa

P. Jackowski

7.

28.05

21

Wrocław Inspiracja pl. Solny

Kontrola podatkowa cz. II i kontrola celno- skarbowa                                                                      II CYKL

S. Ząbczyk

8.

08-09.06

95

Hotel Gołębiewski Karpacz

VAT w obrocie Międzynarodowym oraz Podzielona Płatność od lipa 2018r.

M. Krawczyk

9.

14-17.06.

3

 Giżyck

Regaty

INTEGRACJA

10.

11.06.

42

Wrocław WenderEdu

Prawo pracy

J. Uhornicki

11.

21.06.

18

 

Kontrola podatkowa cz. III i kontrola celno- skarbowa                                                                      III CYKL

S. Ząbczyk

12.

30.08.

66

Wrocław WenderEdu

RODO- zasady ochrony danych osobowych przez doradcę podatkowego

B. Kubista

13.

11.09.

69

Wrocław WenderEdu

Nieruchomości w podatku VAT i w podatku dochodowym

S. Zieleń

14.

23-25.09

17

Dwór Bartla-Goniądz

Postępowania przed Sądem Administracyjnym

szkolenie w Podlaskim

15.

27.09.

40

Wrocław WenderEdu

Waluty wirtualne (kryptowaluty),wybrane zagadnienia

J. Pindelska

16.

27.09.

6

Biuro DO KIDP

Klub Doradcy Podatkowego- czynności sprawdzające

WARSZTATY

17.

12-13.10

112

Wrocław, Hotel Scandic

Konferencja z cyklu "Podatki bez Granic"

KONFERENCJA

18.

25.10.

45

Wrocław                Hotel Śląsk

Konstytucje biznesu czyli nowe zasady prowadzenia działalności

K. Biernacki

19.

06.11

22

Wrocław                Hotel Śląsk

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

S. Ząbczyk

20.

08.11

62

Wrocław                Hotel Śląsk

Kontynuacja szkolenia z dnia 11.09.2018 Nieruchomości w podatku VAT i w podatku dochodowym

S. Zieleń

21.

20.11.

74

Wrocław                Hotel Śląsk

Zamknięcie roku 2018- zmiany w prawie bilansowym

T. Cebrowska

22.

22-24.11.

131

"Nowy Zdrój" Polanica Zdrój

Warsztat- omówienie zagadnień w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT, Zmiany w podatkach dochodowych w 2019, Zmiany w VAT w 2019

A. Bartosiewicz

23.

27.11.

50

Wrocław                Hotel Śląsk

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

K. Włodkowska

24.

04.12.

39

Wrocław WenderEdu

„Zmiany w prawie pracy”

J. Uhornicki

25.

06.12.

66

Bolesławiec Hotel Garden

Najnowsze zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych

B. Leszyk

26.

13.12.

80

Restauracja Glamour Wrocław

spotkanie wigilijne doradców podatkowych

INTEGRACJA

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA/INTEGRACJA/KONFERENCJE 2019r. - I półrocze

Lp.

data

liczba osób

miejsce

tytuł wykładu

imię i nazwisko wykładowcy

1.

08.01.2019

77

Bolesławiec Hotel Garden

Zmiany w podatkach PIT, CIT, VAT

 dr Krzysztof Biernacki 

2.

09.01.2019

157

Wrocław Hotel Scandic

Zmiany w podatkach PIT, CIT, VAT

 dr Krzysztof Biernacki 

3.

24.01.2019

40

Bolesławiec Hotel Garden

Sukcesja majątku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

 Marcin Pacyna

4.

12.02.2019

43

Wrocław Hotel Śląsk

Bilansowe Zamknięcie roku 2018- warsztaty praktyczne

Monika Król- Stępień

5.

22.02.2019

18

Wrocław Stowarzyszenie Księgowych pl. Bema

Sporządzanie sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości - warsztaty praktyczne

 dr Jadwiga Szczotka

6.

21-23.02.2019

71

Chata Karczowiska

I Zmiany w podatku VAT, CIT,PIT -warsztat, II Problemy w podatku Vat na przykładach, wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów, Wyroków Sądów Adm. I Trybunału Sprawiedliwości UE III Samochód w CIT i PIT oraz Waluty wirtualne.

 dr Krzysztof  Biernacki oraz Sławomir Zieleń

7.

07.03.2019

51

Wrocław Hotel Śląsk

Podatek u źródła, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Sebastian Ząbczyk

8.

26.03.2019

47

Wrocław Hotel Śląsk

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie pracowników do UE

Jarosław Uhornicki

9.

04.04.2019

50

Wrocław Hotel Śląsk

Środki trwałe, amortyzacja i leasing w świetle zmian przepisów o podatkach dochodowych

 dr Waldemar Szewc                                                                                       

10.

10.04.2019

70

Wrocław Hotel Śląsk

Raportowanie schematów podatkowych - nowe obowiązki podatników i doradców podatkowych

Andrzej Ladziński, Dominik Wasiluk

11.

12.04.2019

22

Wrocław Hotel Śląsk

Kontrole podatkowe i celno skarbowe

Robert Rakoczy

12.

07.05.2019

31

Wrocław Hotel Śląsk

Spadki i darowizny. Podatki lokalne

 Sławomir Zieleń                                

13.

11.05.2019

74

Wrocław Teatr Lalek/ Spektakl Teatru Komedia

DZIEŃ DORADCY PODATKOWEGO

INTEGRACJA

14.

31.05-01.06

82

Zamek ma Skale, Trzebieszowice

zmiany w VAT

Tomasz Michalik

15.

04.06.2019

49

Wrocław Hotel Śląsk

Ordynacja podatkowa, zmiany w przepisach na 2019r - praktyczne aspekty dla doradców podatkowych.

dr Andrzej Dmowski

16.

07.06.2019

5

Biuro DO KIDP

Klub doradcy podatkowego - „Pełnomocnik, podatnik w czynnościach kontrolnych”

Krzysztof Kapalski

 


DATA PUBLIKACJI: 2019-06-14 + pozostałe aktualności
Kategorie:
Oddziały regionalne:
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt