map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
Twoja lokalizacja: Start / Baza wiedzy  /  e-Biuletyn KIDP  /  Komentarze podatkowe  /  Spółki jawne i partnerskie prowadzące PKPiR obciąża dodatkowy obowiązek względem KRS
Artykuły
Spółki jawne i partnerskie prowadzące PKPiR obciąża dodatkowy obowiązek względem KRS


Od 15 stycznia 2015 r. na spółkach jawnych oraz spółkach partnerskich prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ciąży dodatkowy obowiązek rejestrowy. Do Krajowego Rejestru Sądowego należy bowiem składać oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.
Nowelizacja przepisów dotyczących rejestracji w KRS, wprowadzona mocą ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zmodyfikowała m.in. zakres informacji zamieszczanych w rejestrze w odniesieniu do kwestii sprawozdań finansowych. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców należy obecnie zamieszczać m.in.:
• wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia i roku obrotowego;
• wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego oraz
• informację o dniu kończącym rok obrotowy.
Zamieszczenie tych informacji z założenia ma zapewnić sądom rejestrowym realną możliwość egzekwowania obowiązków dotyczących składania sprawozdań finansowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. Prawdopodobnie już w niedługim czasie dzięki tym informacjom system teleinformatyczny KRS będzie mógł automatyczne generować komunikat o niewywiązaniu się przez podmiot wpisany do rejestru z obowiązku złożenia sprawozdania pomimo upływu terminu.
Z tego też powodu spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro i które nie stosują zasad określonych w ustawie o rachunkowości (a zatem prowadzą księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów), muszą informować KRS o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego.
Obowiązek ten wynika z art. 70a w zw. z art. 2 ust. 2a u.o.r. Na podstawie tej regulacji kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych (czyli wspólnicy spółki) lub spółką partnerską (wspólnicy lub zarząd), która z uwagi na wielkość przychodów nie stosuje zasad rachunkowości, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy ma obowiązek złożyć w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.
Przepisy nie wyjaśniają, w jaki sposób obowiązek ten ma zostać wypełniony. Na złożenie tych oświadczeń spółki mają czas do końca czerwca i wtedy okaże się, w jaki sposób sądy będą podchodziły do tej kwestii. Istotne jest jednak, że 15 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 poz. 71). Akt ten zmienił m.in. wzór formularza KRS-Z30 zawierający wniosek o zmianę wpisu w KRS - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty.

Uwaga!
W obowiązującym obecnie formularzu KRS-Z30 w Części C3 znajduje się miejsce przeznaczone do zamieszczenia informacji o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. W części tej należy wskazać okres, jakiego brak obowiązku dotyczy (a zatem rok podatkowy, za który nie ma obowiązku składania sprawozdania, np. 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r.) oraz data złożenia oświadczenia o braku omawianego obowiązku.

Wpisy do rejestru sądowego dokonywane są na wniosek (chyba że przepisy przewidują wpis z urzędu), a wnioski składane są na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Wszystko wskazuje zatem na to, iż oświadczenie o braku obowiązku składania sprawozdania finansowego za dany rok podatkowy będzie składane z wykorzystaniem urzędowego formularza i nie będzie do tego konieczne sporządzanie dodatkowego dokumentu (odrębnego oświadczenia).
Jeżeli spółka składałaby wniosek wyłącznie w celu dokonania wpisu wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego, w oparciu o art. 19a ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek ten nie będzie podlegał opłacie sądowej oraz opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Przepis nakazujący składanie przedmiotowych oświadczeń obowiązuje od 15 stycznia br. Jednocześnie brak jest regulacji mówiącej, od kiedy należy stosować nową regulację. W praktyce oznacza to, że ma ona zastosowanie także do roku 2014 r., co może być uznane za naruszenie zasady, iż prawo nie może działać wstecz, w szczególności uwzględniając fakt, że zmiana weszła już po zakończeniu roku 2014.

Paweł Ziółkowski
Prawnik, publicysta, trener. Właściciel firmy „Paweł Ziółkowski Biuro Doradztwa Gospodarczego” w Warszawie działającej od 2000 r. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz kilku tysięcy odpowiedzi na pytania czytelników z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i GWSH w Katowicach.
Ocena:
Komentarze (0)
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
Kategorie:
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt