map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
Twoja lokalizacja: Start / Baza wiedzy  /  Publikacje doradców podatkowych  /  Inne publikacje doradców  /  Skreślenie z listy doradców podatkowych
Artykuły
Skreślenie z listy doradców podatkowych

W zdumienie wprawił mnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2014 r. sygn. akt. VI SA/WA 3426/13. Dotyczy on zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, czyli skreślenia z listy doradców podatkowych na wniosek doradcy. Wyrokiem tym Sąd uznał za prawidłowe stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w tej sprawie.

Zdaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych wniosek doradcy podatkowego o skreślenie go z listy wszczyna postępowanie administracyjne, a samo skreślenie następuje z dniem uprawomocnienia się decyzji. Krajowa Rada Doradców Podatkowych twierdzi także, że decyzja o skreśleniu z listy doradców podatkowych nie musi, a nawet nie może zawierać daty skreślenia. Nie musi, bo wskazanie tej daty nie jest elementem obligatoryjnym decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy doradców podatkowych. Nie może, gdyż dopiero uprawomocnienie się tej decyzji tworzy nowy stan prawny i że dopiero od tego momentu osoba skreślona przestaje być członkiem samorządu zawodowego, nie może posługiwać się tytułem „doradca podatkowy” oraz wykonywać czynności doradztwa podatkowego. Krajowa Rada Doradców Podatkowych twierdzi również, że określenie w decyzji daty skreślenia z listy doradców podatkowych byłoby równoznaczne ze wskazaniem uprawomocnienia się decyzji, a to pozbawiałoby wnioskodawcę prawa do odwołania. 

Argumentację Krajowej Rady Doradców Podatkowych podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W kwestii wskazania w decyzji daty skreślenia z listy doradców podatkowych Sąd stwierdził, że gdyby skreślenie z listy miało nastąpić z dniem wcześniejszym niż dzień wydania decyzji, to doszłoby do sytuacji, w której – wobec braku przepisów nakazujących doradcy podatkowemu, który wystąpił z wnioskiem o skreślenie z listy doradców, powstrzymanie się od wykonywania zawodu w okresie prowadzenia postępowania – doradca podatkowy wykonywałby zawód, nie będąc już do tego uprawnionym, co skutkowałoby nieważnością czynności, w których brał udział w tym czasie. Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – odnosząc się do kwestii braku wpływu wnioskodawcy na określenie terminu skreślenia go z listy doradców podatkowych, gdyż zależałoby to wyłącznie od sprawności Krajowej Rady Doradców Podatkowych w prowadzeniu postępowania – stwierdził, że wnioskodawca nie jest pozbawiony możliwości dyscyplinowania KRDP w razie jej opieszałości, dysponuje bowiem prawem do skargi na bezczynność organu lub przewlekłość postępowania.

Ze stanowiskami Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie można się zgodzić. Wniosek o skreślenie z listy doradców podatkowych nie jest wnioskiem wymagającym rozpatrzenia, nie ma też podstaw do weryfikacji jego zasadności. Jest on oświadczeniem woli doradcy podatkowego o rezygnacji z przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Rezygnacja ta pociąga za sobą skutki określone ustawą o doradztwie podatkowym. Wniosek o skreślenie z listy doradców nie może wszczynać postępowania administracyjnego, gdyż nie ma ani potrzeby, ani podstaw do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie. Do rezygnacji z przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych nie jest potrzebna niczyja zgoda, a więc nie jest także potrzebna zgoda Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Nikt, a więc także KRDP, nie może zakwestionować ani unieważnić decyzji doradcy o rezygnacji z przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obowiązek przynależności do KIDP dotyczy tylko osób wpisanych na listę doradców podatkowych. Ktoś, kto żąda skreślenia z listy doradców podatkowych nie może być zmuszany do dalszej przynależności do KIDP. Kogoś, kto żąda skreślenia go z określonym dniem, nie wolno zmuszać do przynależności do KIDP po tym dniu. Wynika to wprost z art. 31 ust. 2 Konstytucji RP, który mówi, że nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ustawa o doradztwie podatkowym nie zawiera przepisów, które określałyby warunki, które musi spełnić doradca podatkowy zamierzający skorzystać z możliwości wynikającej z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym. Nie przewiduje ona ani okresu wypowiedzenia członkostwa w KIDP, ani okresu oczekiwania na skreślenie z listy doradców podatkowych. Nie daje też Krajowej Radzie Doradców Podatkowych ani prawa weta, ani nawet prawa wyrażenia opinii w tej sprawie. Zgodnie z art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w jego granicach. Skoro nie ma przepisów, które upoważniałyby KRDP do zweryfikowania lub choćby zaopiniowania wniosku o skreślenie z listy doradców podatkowych, to jedyne co KRDP może i powinna zrobić w tej sprawie, to przyjąć do wiadomości oświadczenie woli zawarte we wniosku i skreślić wnioskodawcę z listy doradców podatkowych z dniem, który sam wskazał. Z jednym zastrzeżeniem - wskazana przez wnioskodawcę data skreślenia z listy doradców podatkowych nie może być wcześniejsza od daty złożenia wniosku. Uchwała KRDP w tej sprawie stanowi jedynie  dyspozycję nakazującą uaktualnienie listy doradców podatkowych.

Nawet gdyby przyjąć, że skreślenie z listy doradców podatkowych wymaga decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych, to i tak za chybiony trzeba uznać argument, że decyzja o skreśleniu z listy doradców podatkowych nie musi wskazywać daty dokonania tego skreślenia. Jeżeli doradca podatkowy w swoim wniosku wskazał datę z jaką chce zostać skreślony, to decyzja musi się do tej kwestii odnieść – musi ją rozstrzygnąć albo pozytywnie, albo negatywnie dla wnioskodawcy - nie może jej pominąć. Jeżeli rozstrzygnięcie będzie nie po myśli wnioskodawcy, to musi zostać uzasadnione. Decyzja nie może wskazywać innej daty skreślenia niż ta, którą wskazał wnioskodawca. KRDP nie jest przecież uprawniona do określenia tej daty. Czynnością rodzącą skutki prawne nie jest uprawomocnienie się decyzji, ale dokonanie skreślenia z listy doradców podatkowych, co może nastąpić tylko w sposób określony decyzją, a wobec tego decyzja musi także wskazywać datę skreślenia. Jeżeli decyzja nie określa daty skreślenia, to nie sposób jej wykonać. Fakt uprawomocnienia się decyzji niczego nie zmienia – w dalszym ciągu data dokonania czynności prawnej nie jest znana i nie ma nikogo, kto w zgodzie z prawem mógłby ją wskazać. Krajowa Rada Doradców Podatkowych mogłaby więc dowolnie długo zwlekać ze skreśleniem wnioskodawcy z listy doradców podatkowych, a on  nie miałby na to żadnego wpływu. Uprawomocnienie się decyzji nie może być okolicznością decydującą o dacie skreślenia z listy doradców podatkowych, bo Krajowa Rada Doradców Podatkowych nie ma prawa wydać w tej sprawie decyzji odmownej, a brak wskazania w decyzji daty skreślenia jest równoznaczny z odmową dokonania skreślenia zgodnie z wnioskiem. Gdyby wniosek o skreślenie z listy doradców podatkowych wskazywał datę przyszłą, odległą np. o rok od dnia złożenia wniosku, to KRDP nie mogłaby odmówić dokonania skreślenia zgodnie z wnioskiem, a wobec tego decyzja musiałaby nie tylko wskazywać datę skreślenia, ale także potwierdzać, że datą tą jest data wskazana we wniosku. Skreślenie z listy doradców podatkowych z dniem uprawomocnienia się tej decyzji byłoby więc bezprawne.

Data skreślenia z listy doradców podatkowych musi zostać określona, bo od tej daty biegnie pięcioletni termin do złożenia wniosku o ponowne wpisanie na listę doradców podatkowych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym. Nie może być więc żadnych wątpliwości, z jakim dniem nastąpiło skreślenie z listy.

Niezrozumiała jest sugestia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, że doradca podatkowy, który złożył wniosek o skreślenie go z listy doradców podatkowych i wskazał dzień z jakim powinno to nastąpić, mimo to będzie po tym dniu wykonywał zawód. Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Sąd, wbrew powyższej zasadzie, sugeruje, że doradca podatkowy, który złożył wniosek o skreślenie go z listy doradców podatkowych z określonym dniem, wskazał ten dzień nie po to, by po tym dniu nie wykonywać już zawodu doradcy podatkowego, ale po to, by wykonywać go, naruszając prawo. Tej kryminogennej, zdaniem Sądu, sytuacji, można łatwo uniknąć. Wystarczy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych skreśli wnioskodawcę z listy doradców podatkowych zgodnie z jego wnioskiem.

autor publikacji: Marek Wolny
Ocena:
Komentarze (3)
Krzysztof
usuń
>
Krzysztof Mickiewicz
Krzysztof
usuń
>
Krzysztof Mickiewicz
Moim zdaniem uprawomocnienie się decyzji o skreślenie z listy doradców w trybie Art. 10 ust. 1 pkt 1 \"zamyka\" (kończy) tylko proces wykreślenia doradcy z listy. Jak wynika z powyższego Art 10 wykreślenie następuje NA WNIOSEK DORADCY, czyli zgodnie z jego wolą także co do terminu. Żaden przepis prawa nie pozwala zmienić woli wnioskodawcy także co do terminu wykreślenia wskazanego przez wnioskującego. Jeżeli we wniosku nie byłoby wskazanego terminu, to KRDP mogłaby, a wręcz musiałaby przyjąć datę uprawomocnienia się decyzji, bo taka data musiałaby być określona przez Radę w samej decyzji. Co do innych argumentów podniesionych przez autora i toku rozumowania miałbym zastrzeżenia. Rozumiejąc \"intencje\" KRDP myślę że dla uniknięcia niejasności w naszym prawie korporacyjnym należy przygotować się solidnie w \"tej kwestii\" do Zjazdu.
Marek
usuń
Marek Wolny
Dziękuję za Pana komentarz. Żałuję, że nie sprecyzował Pan swych zastrzeżeń do podniesionych przeze mnie argumentów i toku mojego rozumowania, bo nie mogę się do nich odnieść, o obronie swego stanowiska nie wspominając. Nie zgadzam się z Panem w sprawie możliwości przyjęcia przez KRDP daty uprawomocnienia się jej decyzji jako daty skreślenia doradcy z listy, gdy we wniosku data ta nie została wskazana. Kwestia ta uregulowana została przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, a wobec tego ani KRDP, ani Zjazd nie mogą uregulować jej inaczej. Wprawdzie zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy KRDP podejmuje decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej, ale nie oznacza to, że każda taka decyzja jest decyzją administracyjną. Nie jest też możliwe, że KRDP skreśla z listy zmarłego doradcę z datą późniejszą niż data jego śmierci, ani że doradcę, który utracił prawo wykonywania zawodu, skreśla z dniem późniejszym niż dzień, w którym utracił to prawo. Jeśli doradca zażądał skreślenia go z listy, to KRDP winna go skreślić z dniem, w którym zakomunikował jej to żądanie (data wpływu wniosku), chyba że doradca wskazał inną datę. Postępując inaczej, KRDP narusza postanowienia art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, gdyż działa według własnego uznania, a nie zgodnie z wnioskiem doradcy.
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
Kategorie:
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt