map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
Twoja lokalizacja: Start / Baza wiedzy  /  e-Biuletyn KIDP  /  Zmiany w przepisach  /  Najnowsze zmiany w przepisach z e-Biuletynu 3/2015
Artykuły
Najnowsze zmiany w przepisach z e-Biuletynu 3/2015


PIT: odsetki od zaległego zasiłku dla opiekuna bez podatku
Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu odsetek od wypłaty zaległych zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 15 maja 2014 r.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt K 27/13, za niekonstytucyjne uznał przepisy pozbawiające opiekunów osób niepełnosprawnych praw nabytych w postaci świadczeń pielęgnacyjnych. W konsekwencji ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określiła warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków osobom, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających prawo do tego świadczenia. Zasiłek taki przysługuje wraz z odsetkami, które na gruncie ustawy o PIT stanowią przychód osoby, która je otrzymała.
W świetle przepisów ustawy o PIT istnieje nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnopodatkowej osób fizycznych, którym przepisy odrębnych ustaw - uchwalonych w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego - przyznały prawo do zapłaty zaległych świadczeń wraz z odsetkami. Tym samym zasadne było przygotowanie rozporządzenia, które rozwiąże ten problem.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 164) weszło w życie 31 stycznia 2015 r.
Jolanta Mazur
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Nowy program pomocy dotyczący zwolnień z podatków lokalnych
Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174).
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849). Określono w nim ramowe warunki udzielania pomocy w formie zwolnienia z podatków od nieruchomości i od środków transportowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającymi niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1).
Nowe rozwiązanie ma na celu stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, w związku z wygaśnięciem 30 czerwca 2014 r. poprzednio obowiązującego programu, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927 oraz z 2013 r. poz. 1648).
Zgodnie z § 12 rozporządzenia warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest:
1) dokonanie właściwemu organowi podatkowemu, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, pisemnego zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy,
2) wniesienie przez beneficjenta pomocy wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych,
3) utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji,
4) doprowadzenie wskutek realizacji projektu inwestycyjnego do wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie, w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz utrzymanie na danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP.
Przedsiębiorca nabywa prawo do otrzymania pomocy z dniem dokonania zgłoszenia.
Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progów pomocy określonych w § 4 rozporządzenia.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 3 lutego 2015 r.

MF: wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn, również przez konsumentów
Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują przepisy ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi za produkcję papierosów uznaje się ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów - przypomina resort finansów.
Produkcja papierosów przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów powinna odbywać się w składzie podatkowym albo z zastosowaniem przedpłaty akcyzy. Papierosy wyprodukowane w składzie podatkowym lub z zastosowaniem przedpłaty akcyzy powinny zostać oznaczone znakami akcyzy.
Jak czytamy w komunikacie MF, każdy podmiot, który wytwarza papierosy przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów poza składem podatkowym lub instytucją przedpłaty akcyzy, w tym konsument oraz każdy podmiot, który uczestniczy w tym wytwarzaniu jest podatnikiem akcyzy z tytułu nielegalnej produkcji. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu nielegalnej produkcji papierosów, podatnicy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.
Za nielegalną produkcję papierosów grożą sankcje karne skarbowe - grzywna w wysokości od 175 zł do 35 tys. zł, a także konieczność zapłaty akcyzy od wyprodukowanych nielegalnie papierosów według stawki w wysokości 812,47 zł za 1000 sztuk.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, stan z dnia 2 lutego 2015 r.

Od 1 kwietnia zmiany w organizacji izb i urzędów skarbowych
Nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych została przyjęta przez Sejm 19 stycznia 2015 r. Zgodnie z jej założeniami izby i urzędy skarbowe zostaną połączone organizacyjnie. Organy pozostaną niezależne, ale zarządzane będą wspólnie z poziomu wojewódzkich izb skarbowych.
- Od 1 kwietnia 2015 r. będą następowały w izbach skarbowych zmiany dotyczące procesów pomocniczych, czyli finansowo-księgowych, kadrowych. Powinno to pozwolić na przeniesienie części urzędników do procesów podstawowych: obsługi klienta, kontroli i egzekucji – wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Jacek Kapica, wiceminister finansów i szef Służby Celnej. - Koncentracja tych zadań na poziomie izby skarbowej zmniejszy liczbę urzędników zaangażowanych w biurokrację wewnętrzną i pozwoli ponad 2000 ludzi przesunąć do obsługi podatnika.
Od 1 kwietnia formalnie pracownicy urzędów skarbowych staną się pracownikami izby skarbowej, zaś dyrektor izby skarbowej wykonywać będzie zadania z zakresu prawa pracy również wobec osób znajdujących się w strukturach urzędów skarbowych. Trwają już ostatnie przygotowania do wdrożenia tej zmiany. W opracowaniu są odpowiednie akty wykonawcze.
- Dzięki lepszemu zagospodarowaniu kadry będziemy mogli zaoferować klientom usługi, które były zapowiedziane przez panią premier Ewę Kopacz, czyli nowy system obsługi i wsparcia podatnika wraz z asystentem podatnika jako tym, który ma wspierać zakładających działalność gospodarczą w realizacji ich obowiązków podatkowych – przekonuje Kapica.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.biznes.newseria.pl, stan z dnia 5 lutego 2015 r.

Nowy projekt PIH dot. niepraktycznego naliczania podatku VAT
Szczegółowym celem projektu - przedstawionego przez Polską Izbę Handlu - jest stworzenie propozycji zmian do przepisów o podatku od towarów i usług pozwalających na zlikwidowanie konieczności niepraktycznego rozliczania podatku VAT, w zakresie zasad ustalania momentu wykonania usługi.
Jak czytamy w kounikacie, PIH zamierza zaproponować zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu usług wsparcia sprzedaży. Docelowo projekty te miałyby przekształcić się w projekt rozporządzenia Ministra Finansów lub projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.
Strategia realizacji projektu jest oparta na zaangażowaniu najlepszych specjalistów w Polsce w zakresie podatku od towarów i usług, w oparciu o dane uzyskane z firm członkowskich Izby.
Dodatkowym celem jest stworzenie propozycji zmian do przepisów o podatku od towarów i usług, aby przestały one wpływać hamująco na możliwości eksportowe przedsiębiorstw, które muszą oczekiwać miesiącami na zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. Długi czas oczekiwania na zwrot, jest również wynikiem uzależnienia zwrotu podatku od licznych kontroli, których pozytywny wynik jest jego warunkiem. PIH chce, by przedsiębiorcy mogli odzyskać zapłacony podatek bez oczekiwania na wynik kontroli.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło:  www.pih.org.pl, stan z dnia 4 lutego 2015 r.
Ocena:
Komentarze (0)
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
Kategorie:
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt