map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start / Artykuły   /  Czy zwrot wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników stanowi przychód podatkowy Twojej firmy?
"Czy zwrot wydatków za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników stanowi przychód podatkowy Twojej firmy? "
Firma, którą rozliczam, wprowadziła system, zgodnie z którym będzie obciążała pracowników kosztami ich rozmów prywatnych prowadzonych z telefonów służbowych (na podstawie bilingów). Czy jest to dla naszej firmy przychód podatkowy? Czy powinniśmy z tego tytułu rozliczyć VAT?

Czy zwrot wydatków stanowi przychód?
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że za przychód z podatkowego punktu widzenia powinieneś uznać w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Wynika to z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, zgodne z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.
Jak więc z powyższego wynika, katalog przychodów w rozumieniu ustawy o CIT jest bardzo szeroki i obejmuje też - co do zasady zwrot wydatków - o których piszesz w swoim pytaniu.
 
Zwróć uwagę na wyjątek od zasady!
Zwróć jednak uwagę na brzmienie art. 12 ust. 6b ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uznaje się za przychody podatkowe zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z tym przepisem zwrócone wydatki na rozmowy telefoniczne pracowników będą stanowiły przychód podatkowy dla Twojej spółki, pod warunkiem że wydatki te zaliczyłeś wcześniej do kosztów podatkowych.
 
Czy z tytułu udostępniania telefonów służbowych, za opłatą dla potrzeb prywatnych pracowników Twoja firma wykonuje usługę opodatkowaną VAT?
Ustawa o VAT wprowadza bardzo szeroki zakres pojęcia "usługa", określając (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT), że przez świadczenie usług, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:
• przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
• zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
• świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Jak wynika z przedstawionych przez Ciebie informacji, pracownicy korzystający z telefonów służbowych na potrzeby prywatne obciążani są kosztami tych rozmów przez Twoją spółkę. Należy więc uznać, że w opisywanym przez Ciebie stanie faktycznym istnieje element odpłatności. Z drugiej strony udostępnienie pracownikom telefonu służbowego do celów niezwiązanych z wykonywaną pracą należy uznać za odpłatne świadczenie usług na rzecz Twojego pracownika (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).
 
Czy powinieneś wystawiać fakturę VAT?
Skoro udostępniając odpłatnie telefony służbowe na potrzeby pracowników, świadczysz na ich rzecz usługę w rozumieniu VAT, należy jeszcze ustalić, czy usługę tę powinieneś udokumentować wystawianą fakturą.
I tak, podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT). Niemniej jednak zwróć uwagę, że w ustawie o VAT istnieje również regulacja szczególna w stosunku do podanego przepisu, zgodnie z którą (art. 106 ust. 4 ustawy o VAT) nakazu dokumentowania czynności opodatkowanych fakturami VAT nie stosuje się w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, chyba że o to poproszą. Na Twojej firmie nie spoczywa więc obowiązek dokumentowania tych usług fakturami VAT, chyba że pracownicy zwrócą się o jej wystawienie.
 
Jak zaewidencjonujesz koszty prywatnych rozmów telefonicznych Twoich pracowników?
Koszty rozmów telefonicznych, zarówno służbowych, jak i prywatnych, z telefonów Twojej firmy ewidencjonujesz w księgach rachunkowych na podstawie faktury otrzymanej od operatora usług telekomunikacyjnych. Obciążają one koszty działalności operacyjnej Twojej firmy.
Często jednak firmy, w ramach przyjętych zasad, rozliczają pracowników za rozmowy prywatne na podstawie billingów telefonicznych. Zwrot przez pracownika kosztów takich rozmów powinieneś ująć się na koncie pozostałych przychodów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 UoR). Operację taką dokumentujesz fakturą VAT, ponieważ jest to odsprzedaż usług. Pamiętaj, że stawka VAT na fakturze wystawianej dla pracownika powinna być taka sama jak na fakturze pierwotnej.

Ewidencja księgowa może przebiegać następująco:

1. Otrzymana faktura za usługi telekomunikacyjne:

Wn Rozliczenia zakupu - wartość netto

Wn VAT naliczony - kwota VAT

Ma Rozrachunki z dostawcami - wartość brutto.

2. Rozliczenia kosztu usługi telekomunikacyjnej

Wn Usługi obce

Ma Rozliczenia zakupu

3. Faktura dla pracownika za rozmowy prywatne:

Wn Pozostałe rozrachunki z pracownikami - wartość brutto,

Ma "VAT należny" - kwota VAT,

Ma "Pozostałe przychody operacyjne".

Uregulowanie przez pracownika należności może się odbyć poprzez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy firmy, lub też przez potrącenie należnej kwoty przy najbliższej wypłacie (najczęściej wybierany sposób).
 
Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym wydaniu "Kosztów w firmie". Nasz ekspert omówił to zagadnienie szczegółowo.
Czytaj wiecej:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt