map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
Akta osobowe pracowników 2018/2019 - z uwzględnieniem planowanych zmian, dotyczących elektronizacji i skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY
Kategoria: Inne
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 88 / 100
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-21
Data zakończenia: 2018-05-21
Organizator:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1) Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • akty prawne dotyczące akt osobowych i ich wzajemny stosunek
 • podział dokumentacji pracowniczej
 • definicja akt osobowych pracownika i innych elementów składowych dokumentacji pracowniczej
 • podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych
 • omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz zfśś obowiązujących od 1.01.2017 r.;

2) Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników

 • zasada prowadzenia w języku polskim
 • zasada podziału na trzy części: A, B i C
 • zasada chronologicznej numeracji
 • zasada spisu treści dla każdej części
 • zasada ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
 • zasada gromadzenia kopii dokumentów;

3) Część A akt osobowych - dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy

 • dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie
 • CV, list motywacyjny, list intencyjny, referencje i zdjęcia – kiedy można ich żądać

· przedwstępna umowa o pracę

· skierowanie na wstępne badania lekarskie

· orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych – kiedy honorujemy stare zaświadczenie (zmiany obowiązujące od 1.04.2015 r.)

· świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy

· świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

4) Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy

· umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie (m.in. obowiązujące od 1.09.2016 r. przepisy o potwierdzaniu niespisanej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, zasady reglamentacji zatrudnienia okresowego funkcjonujące od 22.02.2016 r.)

· zakres obowiązków – szeroki czy wąski

· pisemne potwierdzenie zapoznania się m.in. z regulaminem pracy, z informacją o warunkach zatrudnienia oraz z przepisami i zasadami BHP

· oświadczenie pracownika o zamiarze lub jego braku skorzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko

· dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się

· dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

· wypowiedzenie warunków umowy o pracę lub zmiana tych warunków w innym trybie (np. porozumienie zmieniające)

· dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej

· dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopów: macierzyńskiego, na warunkach macierzyńskiego,rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego;

5) Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia

· oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy w inny sposób (m.in. ustalanie okresów wypowiedzenia umów okresowych od 22.02.2016 r., obowiązek podawania lub jego brak przyczyny wypowiedzenia w umowach okresowych)

· żądanie wydania świadectwa pracy oraz dokumenty związane z niewypłaceniem ekwiwalentu za urlop

· kopia wydanego świadectwa pracy

· umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

· inne dokumenty;

6) Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia

· sposób podawania elementów informacji (informacja opisowa i blankietowa)

· podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia

· aktualizacja informacji

· informacja o warunkach zatrudnienia w szczególnych sytuacjach (m.in. zmiana rodzaju umowy o pracę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zmiana stopnia niepełnosprawności; modyfikacja warunków zatrudnienia w ramach tej samej umowy o pracę);

7) Dokumentacja uprawnień rodzicielskich pracowników

· sposób formułowania wniosków (elementy obowiązkowe i fakultatywne, podstawa prawna), wnioski o przejęcie urlopu/zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka

· wniosek o pełny urlop rodzicielski (tzw. długi wniosek),

· zwykły wniosek o urlop rodzicielski

· wniosek o odroczony urlop rodzicielski

· wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego lub jego części z pracą w obniżonym wymiarze

· wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy przez okres, kiedy pracownik mógły korzystać z urlopu wychowawczego

· wniosek o zamiarze/braku zamiaru skorzystania ze zwolnienie od pracy na dziecko

· wniosek o zwolnienie od pracy na dziecko w formie godzinowej;

8) Świadectwo pracy bez tajemnic – trudne przypadki

· nowe reguły wydawania świadectwa pracy

· analiza nowego, wiążącego od 1 stycznia i 1 czerwca 2017 r. wzoru świadectwa pracy (zmiany w wyglądzie dokumentu)

· inne zmiany w rozporządzeniu o świadectwie pracy

· szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy

· podawanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego zwolnienia od pracy na dziecko w formie godzinowej (zmiany od 2.01.2016 r.)

· określanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego od 1.01.2017 r.

· zmiany obowiązujące od 1.06.2017 r.;

9) Prowadzenie akt osobowych pracowników w szczególnych sytuacjach

· potwierdzanie zagranicznych okresów zatrudnienia

· akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części

· ponowne zatrudnienie tej samej osoby

· pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę u jednego pracodawcy;

10) Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem

· dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz śiadczeń z tym związanych

· dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności, rejestracja wyjść prywatnych, wnioski o indywidaulny rozkład, weekendowy rozkład czasu pracy itd.)

· dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń)

· dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy;

11) Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i ochrona danych osobowych

· miejsce i warunki przechowywania

· okresy przechowywania

· upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe

· ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych

· techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych

· obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentcji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego

· upadłość lub likwidacja pracodawcy;

12) Planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji pracowniczej

· skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakyltatywnie (od 1.01.2019 r.)

· możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (od 1.01.2019 r.)

· zasadą bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę (od 1.01.2019 r.)

· którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne (od 1.01.2019 r.)

· ułatwiające pracownikom uzyskiwania świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu (planuje wejść w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia),

· nowa ustawa o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy…*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.
Trener: Renata Majewska

Doświadczony, wieloletni wykładowca.
Na szkoleniach przybliża zagadnienia z zakresu kalkulacji płac.
Ekspert prawa pracy, zwłaszcza z zakresu wynagrodzeń w ujęciu praktycznym.
Ceniony redaktor prawny, autorka wielu specjalistycznych publikacji.Termin i miejsce:

21.05.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

 WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3087


do dnia 17 maja 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.
Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA: Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt