map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - z uwzględnieniem zmian w 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r.
Kategoria: CIT/PIT/VAT
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 0 / 750
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-01-24
Data zakończenia: 2019-01-24
Organizator:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

1. Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie CIT i PIT:

· Podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego, od której dokonywane odpisy amortyzacyjne są kup.

· Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.

· Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

· Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

· Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.

· Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.

· Podwyższenie limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.

· Wprowadzenie możliwości zaliczania do kup wynagrodzeń wypłacanych małżonkowi podatnika i jego małoletnim dzieciom.

· Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.

· Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.

· Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy przedmiotem aportu są pożyczki lub inne wierzytelności.

· Podwyższenie limitu zaliczania do kup składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa.

· Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.

· Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

· Nowe regulacje w zakresie opodatkowania walut wirtualnych.

· Zniesienie obowiązku składania niektórych zawiadomień np. o wyborze wpłacania zaliczek kwartalnych lub uproszczonych.

· Skrócenie terminu składania do US niektórych informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 11, PIT – 8C).

· Nowe regulacje w zakresie opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

· Zmiany w zakresie ustalania kosztów i przychodów, w przypadku nabywania wierzytelności.

· Wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

· Zmiany, od 19 lipca 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r., w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (podatek od przychodów z budynków).

· Pozostałe zmiany.

2. Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku bądź darowizny.

3. Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie katalogu zawodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów dla twórców.

4. Objęcie, od 1 lipca 2018 r., mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązkiem składania dodatkowych plików JPK na żądanie organu podatkowego (JPK KR, WB, MAG, PKPIR, FA itp.).

5. Nowe regulacje, od 30 czerwca 2018 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowych inwestycji.

6. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2018 r.:

· Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).

· Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.

· Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku lub ulepszenie środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów.

· Pozostałe zmiany.

7. Bieżące problemy i zagadnienia np.:

· Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych.

· Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).

· Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.

· Odpowiedzi na pytania uczestników.

II. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Projektowane zmiany, w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

2. Przegląd projektowanych zmian, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie VAT:

· Zmiana zasad wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami (obowiązek wykazania NIP nabywcy na paragonie, sankcje za nieprzestrzeganie przepisu).

· Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

· Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli – realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

· Zmiana wysokości sankcji VAT, w przypadku dobrowolnej korekty.

· Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.

· Pozostałe zmiany.

3. Zmiany, od 1 lipca 2018 r., w zakresie wprowadzenia tzw. podzielonej płatności (split payment) tj. dokonywania przez nabywcę zapłaty kwoty podatku od towarów i usług na wydzielony rachunek VAT sprzedawcy.

4. Bieżące problemy i zagadnienia np.:

· Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

· Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).

· Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT, przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.

· Odpowiedzi na pytania uczestników.

Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

 


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt