map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
Akta osobowe pracowników w 2019 roku - dokumentacja pracownicza, nowe przepisy dotyczące raportowania dla celów ZUS. Katowice. Szkolenie dla doradców i pracowników. Punkty.
Kategoria: Inne
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 70 / 100
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-03-28
Data zakończenia: 2019-03-28
Organizator:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1. Zasady kompletowania i przechowywania dokumentacji kandydatów do pracy i pracowników od stycznia 2019:

a) proces rekrutacji - prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie kompletowania i przechowywania dokumentacji kandydatów do pracy. RODO – a informacje pozyskiwane od kandydatów do pracy.

b) dokumentacja pracownicza – omówienie zasad przyjmowania dokumentacji od kandydata i pracownika. Kopie czy oryginały dokumentów?

2. Zmiany od 01 stycznia 2019 r. w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej wprowadzone zmianą ustawy - Kodeks Pracy

a) zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzenia pracownika. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w zakresie wprowadzania zmiany zasad wypłaty wynagrodzeń pracowniczych. Wypłata gotówkowa wynagrodzenia za pracę a przelew bankowy wynagrodzenia – zmiany w zakresie dyspozycji wydawanej przez pracownika

b) zmiana w zakresie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej – 10 lat przechowywania akt osobowych pracownika – co to oznacza dla pracodawcy i pracownika?

c) zmiana formy prowadzenia dokumentacji – możliwości i obowiązki informacyjne po stronie pracodawcy

d) okresy , terminy odbioru dokumentacji, niszczenie dokumentacji pracowniczej od 01 stycznia 2019

e) akta osobowe w formie elektronicznej – co to oznacza dla pracodawcy i pracownika ?

f) postępowanie sądowe a skrócony okres przechowywania akt osobowych pracownika

g) ponowne zawarcie stosunku pracy a okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracownika a czas przechowywania dokumentacji według zmiany ustawy KP.

h) okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji – a ustalanie roszczeń ze stosunku pracy

i) przejęcie innego zakładu pracy a preferowana forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej

j) podpis kwalifikowany, kwalifikowana pieczęć elektroniczna pracodawcy – a prowadzenie dokumentacji pracowniczej

k) elektroniczna forma tworzenia dokumentacji – w jaki sposób pracownik będzie podpisywał dokument w formie elektronicznej?

l) okres przechowywania akt osobowych osób zwolnionych przed 01 stycznia 2019, pracujących w dniu wejścia w życie zmiany ustawy KP

3. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia akt osobowych pracowników – szczegółowa interpretacja zakresu zmian i obowiązków pracodawcy

a) zakres obowiązywania przepisów – umowa o pracę i umowa cywilnoprawna?

b) A,B,C,D – nowy układ teczki osobowej pracownika

c) szczegółowe omówienie dokumentacji przechowywanej w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika

d) „ podczęści „ akt osobowych – okoliczności układu akt z podziałem na A1, A2, B1, B2 itd.

e) Informacja dodatkowa do świadectwa pracy – nowy obowiązek informacyjny nałożony na pracodawców

f) ewidencja czasu pracy, urlopy wypoczynkowe, pozostała dokumentacja pracownicza – a obowiązek odrębnego prowadzenia dokumentacji dla każdego z pracowników

g) ewidencja czasu pracy i załączniki do niej w kontekście wprowadzonych zmian

h) zadaniowy czas pracy – nowe obowiązki pracodawcy

i) dokumentacja dotycząca wypłat wynagrodzeń, odzieży ochronnej – po zmianie przepisów

j) definicja dokumentu elektronicznego akt osobowych pracownika – w jakiej formie prawidłowym będzie dokument prowadzony w formie elektronicznej dokumentacji ?

k) wydawanie części lub całości dokumentacji akt osobowych pracownika – omówienie zasad i obowiązków pracodawcy

l) dostarczenie informacji – doręczenie informacji – przepisy dotyczące przekazywania informacji i dokumentacji pracowniczej od 01 stycznia 2019

m) procedury, zasady i przepisy prawne dotyczące zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej prowadzonej w formie elektronicznej

n) czy akta osobowe archiwalne będzie można przenieść na formę elektroniczną dokumentacji aby ograniczyć koszty przechowywania dokumentacji

4. Zmiana przepisów ustawy o aktach osobowych wprowadza również zmiany w zakresie dokumentacji ZUS – omówienie zmian

a) „ raport informacyjny” – nowe obowiązki pracodawcy wobec ZUS

b) raporty ZUS za ubezpieczonych zatrudnionych pomiędzy 31 grudnia 1998 a 01 stycznia 2019 r.

c) dane niezbędne dla ZUS dla celów ustalania prawa do świadczeń - omówienie zakresu danych. Omówienie wzorów wprowadzanych dokumentów ZUS

d) poszerzenie zakresu informacyjnego konta ubezpieczonego w ZUS – ZUS PUE

e) raporty informacyjne dla pracowników – omówienie treści raportu, zasad wydawania

f) zmiany w zakresie druków ZUS RCA, ZWUA, RSA

5. Termin wejścia w życie zmian – a obowiązki pracodawcy.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Elżbieta Poźniak 

Certyfikowany Trener Biznesu, HR Biznes Partner , Coach, właścicielka firmy szkoleniowej - a przede wszystkim wieloletni praktyk w obszarach polityki personalnej i zadań operacyjnych działów personalnych firm. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny specjalista w działach personalnych międzynarodowych korporacji. Od siedmiu lat prowadzi firmę szkoleniową i realizuje warsztaty, szkolenia, kursy w zakresie : Prawa Pracy, kadr i płac, ZFŚS, naliczania wynagrodzeń, systemów motywacyjnych, świadczeń ZUS- jako Trener prowadzący : na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Posiada udokumentowane ok, 5000 godzin szkoleniowych popartych referencjami firm i osób prywatnych. Uczestnicy szkoleń, zleceniodawcy oraz firmy szkoleniowe, z którymi współpracuje jako Trener bardzo wysoko oceniają wysoki poziom merytoryczny, umiejętność pracy z grupą oraz współpracę i możliwość konsultacji poszkoleniowych. Współpracuje jako HR Biznes Partner z firmami na terenie południowej Polski.
Termin i miejsce:

28.03.2019 r. godz. 9.00 – 14.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)
Biuro Centrum Katowice
ul. Mickiewicza 29
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:


http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3544 


do dnia 21 marca 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt