map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
Akademia doradcy podatkowego. Cykl szkoleń dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty
Kategoria: Postępowanie sądowo-administracyjne
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 2 / 100
Koszty:  800.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
800.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
2400.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-10-30
Data zakończenia: 2019-11-06
Organizator:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

AKADEMIA DORADCY PODATKOWEGO

CYKL SZKOLEŃ 30,31.10 oraz 06.11.2019 R.


Programy:

Szkolenie 30.10.2019 r. Temat: Postępowanie przed sądami administracyjnymi.

1. Przedmiot kontroli (cele skargi),

2. Podmiot uprawniony do wniesienia skargi,

a. Zdolność sądowa

b. Zdolność procesowa

c. Strona postępowania

d. Pełnomocnik (rodzaje pełnomocnictwa, forma udzielenia pełnomocnictwa, tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika)

3. Budowa skargi,

a. Konstrukcja pisma procesowego (najczęstsze błędy)

b. Załączniki

c. Wymogi formalne skargi (art. 57)

4. Wniesienie skargi,

a. Interes prawny

b. Przesłanka wyczerpania środków zaskarżenia

c. Termin do wniesienie skargi

d. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego

e. Formalna kontrola skargi

f. Cofniecie skargi

g. Uzupełnienie skargi

h. Wniesienie skargi a wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności

i. Techniczne aspekty wniesienia skargi w formie elektronicznej

j. Doręczenia pism (doręczenie między pełnomocnikami, doręczenie elektroniczne)

5. Posiedzenia sądowe,

a. Posiedzenie jawne i posiedzenie niejawne

b. Zawiadomienia i stawiennictwo stron

c. Protokół z posiedzenia

d. Zastrzeżenie do protokołu

6. Postępowanie uproszczone i mediacja,

7. Orzeczenia sądowe,

8. Skarga kasacyjna:

a. Konstrukcja zarzutu kasacyjnego

b. Zakres rozpoznania skargi

c. Wyrokowanie (uwzględnienie skargi kasacyjnej, nieważność i umorzenie postępowania),

9. Zażalenia do NSA,

10. Uchwały NSA,

11. Wznowienie postępowania,

12. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

13. Koszty postępowania.


Szkolenie 31.10.2019 r. Temat: Prawo karne i karne skarbowe - przestępstwa dotyczące zobowiązań publiczno-prawnych.

1. Zasady ogólne prawa karnego (Nullum crimen sine lege, Nullum crimen sine culpaetc.),

2. Akty prawne mające zastosowanie w postepowaniu karnym i karnym skarbowym,

3. Funkcje i przedmiot ochrony Kodeksu Karnego Skarbowego,

4. Pojęcie przestępstwa (zbrodnia, a występek),

5. Formy stadialne popełnienia przestępstwa,

6. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa,

7. Wykroczenie i przypadek mniejszej wagi.

8. Czyn ciągły, a ciąg przestępstw.

9. Zbieranie dowodów w sprawach karnych skarbowych – uprawnienia wywiadu skarbowego,

10. Oskarżyciel publiczny, finansowy organ postepowania przygotowawczego,

11. Czynny żal, a możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego,

12. Umorzenie postępowania, a warunkowe umorzenie,

13. DPO – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

14. Środki zapobiegawcze,

15. Kary i środki karne,

16. Zasada terytorialności i odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą,

17. Złe praktyki (np. domniemanie winy umyślnej podatnika przy niekorzystnej decyzji podatkowej itd.)


Szkolenie 06.11.2019 r. Temat: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

1. Geneza ustawy (dotychczasowe przepisy, projekt)

2. Definicje ustawowe

3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony

4. Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza

5. Ochrona sygnalisty

6. Kary i środki orzekane wobec podmiotów zbiorowych

a. Kary orzekane wobec podmiotu

b. Środki orzekane wobec podmiot

7. Połączenie, podział lub przekształcenie podmiotu zbiorowego

8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

a. Przebieg postępowania

b. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej podmiotu zbiorowego

c. Uczestnicy postępowania

d. Zarząd przymusowy

e. Środki zapobiegawcze

f. Zabezpieczenie majątkowe

g. Zaniechanie ukarania podmiotu zbiorowego i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: dr Andrzej Dmowski

Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW), Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP),Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).

Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego. Kluczowe zakresy specjalizacji: krajowe i międzynarodowe działania restrukturyzacyjne, aspekty podatkowe i bilansowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie finansowe i podatkowe w grupach kapitałowych, transakcje fuzji i przejęć, opodatkowanie transakcji na instrumentach finansowych pierwotnych i pochodnych, zagadnienia w podatkach bezpośrednich.
Termin i miejsce:

30,31.10 oraz 06.11.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3881

do dnia 22 października 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

800,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

2400,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

800,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

2400,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt